بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-اقتصاد / مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولتها / امتحانات 97-89 (231 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-اقتصاد / اقتصاد ایران / سالهای 97-89 (279 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-اقتصاد / اقتصاد بخش عمومی / امتحانات 97-89 (198 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-اقتصاد / اقتصاد صنعتی / امتحانات 97-88 (318 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-اقتصاد / اقتصاد کلان / امتحانات 97-88 (367 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-اقتصاد / اقتصاد منابع / امتحانات 97-88 (274 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-اقتصاد / برنامه ریزی اقتصادی / امتحانات 97-88 (200 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-اقتصاد / پژوهش عملیاتی / امتحانات 97-88 (199 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-اقتصاد / تاریخ عقاید اقتصادی / امتحانات 97-88 (360 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-اقتصاد / تجارت بین الملل / امتحانات 97-88 (317 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-اقتصاد / نظام های اقتصادی صدر اسلام / امتحانات 97-88 (288 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-اقتصاد / نظامهای اقتصادی / امتحانات 97-88 (264 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-اقتصاد / اقتصاد خرد / امتحانات 97-88 (350 تست) - قیمت: 30000 ریال

تعداد کل تست ها: 3645 (در 13 بسته و 13 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 390000 و با تخفیف: 312000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  312000  ریال


خرید آنلاین