بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی عمومی-آزمون راهنمایی و رانندگی / تابلوهای راهنمایی رانندگی / بسته 1 (302 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • آزمونهای مهارتی عمومی-آزمون راهنمایی و رانندگی / تابلوهای راهنمایی رانندگی / بسته 1-یزدان جو (257 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • آزمونهای مهارتی عمومی-آزمون راهنمایی و رانندگی / مقررات راهنمایی رانندگی / بسته 1 (600 تست) - قیمت: 45000 ریال
  • آزمونهای مهارتی عمومی-آزمون راهنمایی و رانندگی / مقررات راهنمایی رانندگی / بسته 1-یزدان جو (554 تست) - قیمت: 45000 ریال

تعداد کل تست ها: 1713 (در 4 بسته و 2 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 150000 و با تخفیف: 135000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  135000  ریال


خرید آنلاین