بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی عمومی-زبانهای خارجی / تافل / بسته 1 (772 تست) - قیمت: 60000 ریال
  • آزمونهای مهارتی عمومی-زبانهای خارجی / تافل / بسته 2 (772 تست) - قیمت: 60000 ریال
  • آزمونهای مهارتی عمومی-زبانهای خارجی / تافل / بسته 3 (773 تست) - قیمت: 60000 ریال

تعداد کل تست ها: 2317 (در 3 بسته و 1 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 180000 و با تخفیف: 162000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  162000  ریال


خرید آنلاین