بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی / امتحانات 07-89 (288 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / اصول برنامه ریزی درسی / امتحانات 97-88 (352 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاهای زبانی / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاهای زبانی / نیمسال دوم 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاهای زبانی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاهای زبانی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / ادبیات انگلیسی 1 / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / ادبیات انگلیسی 1 / نیمسال دوم 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / ادبیات انگلیسی 1 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / ادبیات انگلیسی 1 / نیمسال دوم 97-95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / ادبیات انگلیسی 1 / نیمسال دوم 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / مبانی برنامه ریزی درسی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / آزمون سازی زبان انگلیسی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / آزمون سازی زبان انگلیسی / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / اصول و روش ترجمه / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / اصول و روش ترجمه / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / روش تحقیق در مسائل زبان آموزی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / ترجمه متون / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / ترجمه متون / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / ترجمه متون / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / خواندن متون مطبوعاتی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / خواندن متون مطبوعاتی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / خواندن متون مطبوعاتی / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / ادبیات انگلیسی2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / ادبیات انگلیسی2 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / ادبیات انگلیسی2 / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / روش تدریس زبان انگلیسی / نیمسال اول 97-94 (50 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / روش تدریس زبان انگلیسی / نیمسال اول 93 (50 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / کلیات زبان شناسی 1 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / کلیات زبان شناسی 1 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / کلیات زبان شناسی 1 / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / کلیات زبان شناسی 1 / نیمسال دوم 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / کلیات زبان شناسی 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / کلیات زبان شناسی 2 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / کلیات زبان شناسی 2 / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / کلیات زبان شناسی 2 / نیمسال دوم 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / کلیات زبان شناسی 2 / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / روش تحقیق در علوم تربیتی / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / دستور و نگارش 1 / نیمسال دوم 97-93 (50 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / دستور و نگارش 2 / نیمسال دوم 97-93 (50 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / آزمون سازی 2 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / کاربرد نرم افزار رایانه ای در آموزش / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی / نامه نگاری و تایپ لاتین با استفاده از کامپیوتر / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 2020 (در 46 بسته و 21 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 324000 و با تخفیف: 227000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  227000  ریال


خرید آنلاین