بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-آموزش حرفه و فن / اصول برنامه ریزی درسی / امتحانات 97-88 (352 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش حرفه و فن / مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی / امتحانات 97-89 (288 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش حرفه و فن / تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران / نیمسال دوم 92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش حرفه و فن / تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش حرفه و فن / تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش حرفه و فن / روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش حرفه و فن / روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش حرفه و فن / مبانی برنامه ریزی درسی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش حرفه و فن / روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب درسی / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش حرفه و فن / آمار توصیفی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش حرفه و فن / آمار توصیفی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش حرفه و فن / طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش حرفه و فن / طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش حرفه و فن / منابع طبیعی / نیمسال اول 97-94 (29 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش حرفه و فن / منابع طبیعی / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش حرفه و فن / منابع طبیعی / نیمسال دوم 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش حرفه و فن / منابع طبیعی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 1119 (در 17 بسته و 9 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 150000 و با تخفیف: 120000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  120000  ریال


خرید آنلاین