بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی / امتحانات 97-88 (288 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / اصول برنامه ریزی درسی / امتحانات 97-88 (352 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / نهاد خانواده در اسلام و ایران / امتحانات 92-90 (210 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / نهاد خانواده در اسلام و ایران / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / روان شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت / امتحانات 91-87 (264 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / روان شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت / نیمسال اول 97-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / امتحانات 92-88 (260 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / جریان های فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان / امتحانات 97-89 (350 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / روانشناسی زبان / امتحانات 97-89 (300 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / بهداشت روانی / امتحانات 92-89 (358 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / بهداشت روانی / نیمسال اول 97-93 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / روانشناسی مرضی کودک / امتحانات 97-88 (382 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / پویایی گروه / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / پویایی گروه / نیمسال دوم 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / پویایی گروه / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / پویایی گروه / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / پویایی گروه / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / جامعه شناسی آموزش و پرورش / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / کاربرد هنرهای نمایشی و سرود در فعالیت های پرورشی 1 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / مبانی برنامه ریزی درسی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / فن بیان و سخنوری / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / روشهای آماری در علوم تربیتی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / روشهای آماری در علوم تربیتی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / جریان های فکری رایج در کودکان و نوجوانان / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / جریان های فکری رایج در کودکان و نوجوانان / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / ارتباط شناسی و تبلیغات / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / ارتباط شناسی و تبلیغات / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / آسیب شناسی اجتماعی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / آشنایی با علوم قرآنی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / آشنایی با علوم قرآنی / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / برنامه ریزی فعالیت های پرورشی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / روش های مشاهده رفتار / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / روش های مشاهده رفتار / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / طراحی و مطالعه مسائل تربیتی / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / طراحی و مطالعه مسائل تربیتی / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / کاربرد هنرهای تجسمی در فعالیت های پرورشی 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / کاربرد هنرهای تجسمی در فعالیت های پرورشی 2 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / کاربرد هنرهای نمایشی در فعالیت های پرورشی 2 / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / کاربرد هنرهای نمایشی در فعالیت های پرورشی 2 / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / مدرسه و تربیت / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / مشارکت های دانش آموزی و تربیت اجتماعی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / مشارکت های دانش آموزی و تربیت اجتماعی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / مهارتهای نقد و بررسی اندیشه های سیاسی و اجتماعی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / مهارتهای نقد و بررسی اندیشه های سیاسی و اجتماعی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / سیره تربیتی پیامبر (ص) و ائمه اطهار / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / روان شناسی شخصیت / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-امور تربیتی / فعالیتهای فوق برنامه در آموزش عالی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 4129 (در 54 بسته و 34 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 540000 و با تخفیف: 351000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  351000  ریال


خرید آنلاین