بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی / امتحانات 97-88 (224 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / آناتومی انسانی / امتحانات 92-88 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / آناتومی انسانی / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / آناتومی انسانی / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / یادگیری حرکتی / امتحانات 97-88 (270 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکت درمانی / امتحانات 92-89 (240 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکت درمانی / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکت درمانی / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکت درمانی / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکت درمانی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکت شناسی ورزشی / امتحانات 92-88 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکت شناسی ورزشی / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / مدیریت سازمانهای ورزشی / امتحانات 97-88 (286 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی / امتحانات 92-88 (300 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / تاریخ تربیت بدنی در ایران / امتحانات 92-89 (210 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / تاریخ تربیت بدنی در ایران / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / مقدمات روش تحقیق / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / مقدمات روش تحقیق / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / مقدمات روش تحقیق / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / مقدمات روش تحقیق / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / کشتی 2 / نیمسال اول 97-93 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / کشتی 2 / نیمسال دوم 97-93 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / کمکهای اولیه / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / هندبال 2 / نیمسال اول 97-93 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / آسیب شناسی ورزشی / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / آسیب شناسی ورزشی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / تربیت بدنی در مدارس / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / تربیت بدنی در مدارس / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / تربیت بدنی در مدارس / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / تربیت بدنی در مدارس / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / حقوق ورزشی / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / حقوق ورزشی / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / حقوق ورزشی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / سنجش و اندازه گیری کاربردی / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / سنجش و اندازه گیری کاربردی / نیمسال اول 97-94 (29 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / شنا1 / نیمسال اول 97-93 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / علم تمرین 1 / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / علم تمرین 1 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / علم تمرین 2 / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / علم تمرین 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / فوتبال 2 / نیمسال اول 97-93 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / فیزیولوژی ورزشی 3 / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / فیزیولوژی ورزشی 3 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / مدیریت عمومی / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / روش ها و فنون تدریس / نیمسال اول 97-93 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / روش ها و فنون تدریس / نیمسال دوم 97-93 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / ریاضیات پایه و مقدمات آمار / نیمسال اول 93 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / ریاضیات پایه و مقدمات آمار / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / شیمی / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / شیمی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / فیزیولوژی ورزشی 2 / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / فیزیولوژی ورزشی 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / آمادگی جسمانی 1 / نیمسال دوم 97-93 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / آمادگی جسمانی 1 / نیمسال اول 97-94 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / بسکتبال 2 - عملی / نیمسال دوم 97-93 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / بسکتبال 2 - عملی / نیمسال اول 97-94 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / تربیت بدنی و ورزش معلولین / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / تربیت بدنی و ورزش معلولین / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / تنیس روی میز- عملی - خواهران / نیمسال دوم 97-93 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / مقدمات بیومکانیک ورزشی / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / مقدمات بیومکانیک ورزشی / تابستان 94 (29 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / مقدمات بیومکانیک ورزشی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / روانشناسی کودک و نوجوان / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / آمادگی جسمانی 2 (خواهران) / نیمسال اول 97-94 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / بدمینتون 1 (خواهران) / نیمسال اول 97-94 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / بدمینتون2 (خواهران) / نیمسال اول 97-94 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / بسکتبال1 / نیمسال اول 97-94 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / مدیریت تاسیسات ورزشی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / مدیریت فضاها و اماکن ورزشی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / تنیس روی میز 1 / نیمسال اول 97-94 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / تنیس روی میز2 / نیمسال اول 97-94 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / دو و میدانی 2 / نیمسال اول 97-94 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / دو و میدانی1 / نیمسال اول 97-94 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / رشد و تکامل حرکتی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / ژیمناستیک 2 / نیمسال اول 97-94 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / ژیمناستیک1 / نیمسال اول 97-94 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / دو و میدانی 3 / نیمسال اول 97-94 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / روابط عمومی و بین الملل / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / روابط عمومی و بین الملل / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / ساختار وضوابط انواع سازمانهای ورزشی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / ساختار وضوابط انواع سازمانهای ورزشی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / سرپرستی و مدیریت اردوها و کاروانهای ورزشی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / فیزیک / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / کاربردآمار توصیفی درمدیریت / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / مبانی روانشناسی ورزشی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / مبانی مدیریت رفتار سازمانی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / مدیریت مسابقات واردوهای ورزشی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / نظارت و ارزشیابی در مدیریت تربیت بدنی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / آشنایی با کامپیوتر / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / بهداشت و ورزش / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / بهداشت و ورزش / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / والیبال 2 / نیمسال اول 97-94 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / تغذیه ورزشی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکات اصلاحی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / زبان تخصصی 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / زبان تخصصی 2 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / زیست شناسی عمومی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / تولید و کاربرد مواد آموزشی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / متون خارجی تخصصی 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / متون خارجی تخصصی 2 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / زبان تخصصی 1 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 4901 (در 107 بسته و 67 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 809000 و با تخفیف: 485000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  485000  ریال


خرید آنلاین