بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / ادبیات / بسته 1 (651 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / تاریخ ایران و جهان 2 / بسته 1 (557 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / تاریخ ایران و جهان 2 / بسته 2 (679 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / دین و زندگی / بسته 1 (961 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / روانشناسی / بسته 1 (706 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / روانشناسی / بسته 2 (974 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / زبان فارسی / بسته 1 (777 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / جامعه شناسی 2 / بسته 1 (121 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / جغرافیا 2 / بسته 1 (392 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / فلسفه / بسته 1 (523 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / فلسفه / درس اول-فلسفه چیست 1 (41 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / فلسفه / درس دوم-فلسفه چیست 2 (28 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / فلسفه / درس سوم-فلسفه چیست 3 (20 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / فلسفه / درس چهارم-آغاز فلسفه (39 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / فلسفه / درس پنجم-شهید راه حکمت (53 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / فلسفه / درس ششم-گوهرهای اصیل و جاودانه (44 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / فلسفه / درس هفتم-علت های چهارگانه (40 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / منطق / بسته 1 (749 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / منطق / درس اول-انسان و تفکر (15 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / منطق / درس دوم-چگونه تعریف می کنیم؟ (35 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / منطق / درس سوم-تعریف و دنیای مفاهیم (50 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / منطق / درس چهارم-اقسام ذاتی و عرضی (کلیات پنجگانه) (37 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / منطق / درس پنجم-اقسام تعریف (31 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / منطق / درس ششم-جایگاه قضیه در استدلال (19 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / منطق / درس هفتم-اقسام قضایای حملی و شرطی (37 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / منطق / درس هشتم-احکام قضایای حملی (47 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / منطق / درس نهم-استدلال(ترکیب قانونمند قضایا) (25 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / منطق / درس دهم-اقسام قیاس (40 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / منطق / درس یازدهم-ارزش قیاس (11 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / منطق / درس دوازدهم و سیزدهم-محتوای استدلال و مغالطه (26 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / آرایه های ادبی / بسته 1 (1324 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / دین و زندگی 3 / بسته 1 (1008 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / زبان انگلیسی 3 / گرامر (224 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / زبان انگلیسی 3 / بسته 1 (440 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / زبان فارسی 3 / بسته 1 (1063 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 / بسته 1 (712 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-سوم انسانی / تاریخ 2 / بسته 1 (133 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 12632 (در 37 بسته و 15 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 514000 و با تخفیف: 360000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  360000  ریال


خرید آنلاین