بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-دوم انسانی / ادبیات / بسته 1 (1022 تست) - قیمت: 45000 ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-دوم انسانی / تاریخ ایران و جهان 1 / بسته 1 (514 تست) - قیمت: 35000 ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-دوم انسانی / تاریخ ایران و جهان 1 / بسته 2 (701 تست) - قیمت: 45000 ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-دوم انسانی / دین و زندگی / بسته 1 (894 تست) - قیمت: 35000 ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-دوم انسانی / جامعه شناسی 1 / بسته 1 (166 تست) - قیمت: 15000 ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-دوم انسانی / جغرافیا 1 / بسته 1 (344 تست) - قیمت: 15000 ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-دوم انسانی / دین و زندگی2 / بسته 1 (999 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-دوم انسانی / تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 / بسته 1 (767 تست) - قیمت: 20000 ریال

تعداد کل تست ها: 5407 (در 8 بسته و 7 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 230000 و با تخفیف: 196000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  196000  ریال


خرید آنلاین