بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی / امتحانات 97-89 (230 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / مدیریت رفتار سازمانی / امتحانات 97-88 (300 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / مبانی مردم شناسی / امتحانات 97-88 (238 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 / امتحانات 97-88 (323 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت / امتحانات 97-88 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / آداب سفر در اسلام / امتحانات 97-90 (233 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / برنامه ریزی توسعه جهانگردی / امتحانات 97-90 (195 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / مبانی جامعه شناسی / امتحانات 97-93 (120 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / مبانی جامعه شناسی / امتحانات 92-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / جامعه شناسی اوقات فراغت / امتحانات 97-90 (209 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / حقوق اساسی / امتحانات 97-89 (150 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / جغرافیای جهانگردی عمومی / امتحانات 97-90 (149 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / شناخت روحیات ملل / امتحانات 97-90 (180 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / شناخت صنعت جهانگردی / امتحانات 97-90 (150 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / فرهنگ عامه / امتحانات 97-90 (180 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی / امتحانات 97-90 (180 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی / امتحانات 97-91 (60 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / روانشناسی عمومی / امتحانات 97-90 (60 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / اقتصاد جهانگردی / امتحانات 91 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / امور مسافرت و صدور بلیط / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / باستان شناسی ایران / امتحانات 97-90 (60 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / تاریخ فرهنگ ایران 1 / امتحانات 97-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / تاریخ فرهنگ ایران 2 / امتحانات 97-90 (60 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / جغرافیای جهانگردی ایران / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / هنر و معماری ایران1 / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / اصول حسابداری 1 / امتحانات 97-91 (141 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / اصول حسابداری 3 / امتحانات 91 (38 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / حسابرسی 1 / امتحانات 97-92 (65 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / توسعه اقتصادی و برنامه ریزی / امتحانات 97-88 (284 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / اصول حسابداری 2 / امتحانات 97-88 (81 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جهانگردی / اصول سازمان و مدیریت,اصول و مبانی مدیریت,اصول مدیریت و سازماندهی / امتحانات 97-86 (533 تست) - قیمت: 30000 ریال

تعداد کل تست ها: 4789 (در 31 بسته و 30 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 600000 و با تخفیف: 420000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  420000  ریال


خرید آنلاین