بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی عمومی-آزمون استخدامی / ادبیات فارسی عمومی / بسته 1 (416 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • آزمونهای مهارتی عمومی-آزمون استخدامی / ادبیات فارسی عمومی / بسته 2 (744 تست) - قیمت: 45000 ریال
  • آزمونهای مهارتی عمومی-آزمون استخدامی / تئوری مدیریت / بسته 1 (250 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • آزمونهای مهارتی عمومی-آزمون استخدامی / زبان انگلیسی / بسته 1 (496 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • آزمونهای مهارتی عمومی-آزمون استخدامی / شناخت مسائل روز و اطلاعات عمومی / بسته 1 (648 تست) - قیمت: 45000 ریال
  • آزمونهای مهارتی عمومی-آزمون استخدامی / معارف اسلامی عمومی / بسته 1 (200 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • آزمونهای مهارتی عمومی-آزمون استخدامی / معارف اسلامی عمومی / بسته 2 (1105 تست) - قیمت: 60000 ریال

تعداد کل تست ها: 3859 (در 7 بسته و 5 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 270000 و با تخفیف: 230000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  230000  ریال


خرید آنلاین