بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / آب وهوای ایران / امتحانات 97-86 (267 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / آب وهوای کره زمین / امتحانات 97-86 (203 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / اقتصادروستایی / امتحانات 97-89 (265 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / اقتصاد توسعه / امتحانات 97-88 (341 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / اقتصاد روستایی ایران / امتحانات 97-86 (380 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / اقتصاد کوچ نشینان ایران / امتحانات 97-86 (299 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / کاربرد کامپیوتر در جغرافیا / امتحانات 97-88 (217 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / اقتصاد شهری / امتحانات 97-86 (250 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / روش های مقدماتی تحلیل جمعیت / امتحانات 97-88 (245 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / مبانی جمعیت شناسی / امتحانات 97-88 (266 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / برنامه ریزی حمل و نقل شهری / امتحانات 97-91 (149 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / آبخیزداری / امتحانات 97-88 (179 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / در آمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی / امتحانات 97-88 (158 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / در آمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی / فصل اول- مقدمه اي بر سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي (66 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / در آمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی / فصل دوم- داده هاي جغرافيايي درGIS (41 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / در آمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی / فصل سوم- منابع و ابزار ورود دادههاي جغرافيايي درGIS (49 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / در آمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی / فصل چهارم- درون يابی (50 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / در آمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی / فصل پنجم- توابع تحليل فضايي (36 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / در آمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی / فصل ششم- مدل هاي سه بعدي درGIS (35 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / در آمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی / فصل هفتم- تمرينهاي کاربردي (17 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / در آمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی / آزمون خودسنجي نيمسال دوم 92-91 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / در آمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی / آزمون خودسنجي نيمسال اول 93-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / در آمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی / آزمون خودسنجي نيمسال دوم 93-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / در آمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی / آزمون خودسنجي نيمسال اول 94-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / برنامه ریزی منطقه ای / امتحانات 97-90 (180 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / برنامه ریزی مسکن / امتحانات 97-91 (59 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-جغرافیا / درآمدی بر توسعه پایدار / امتحانات 97-91 (60 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 3932 (در 27 بسته و 16 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 488000 و با تخفیف: 366000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  366000  ریال


خرید آنلاین