بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / رشد و یادگیری حرکتی / امتحانات 94-86 (180 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / رشد و یادگیری حرکتی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / رشد و یادگیری حرکتی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / رشد و یادگیری حرکتی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / فیزیولوژی و تغذیه ورزش / امتحانات 94-86 (178 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / فیزیولوژی و تغذیه ورزش / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / فیزیولوژی و تغذیه ورزش / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / فیزیولوژی و تغذیه ورزش / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی / امتحانات 94-86 (174 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی / امتحانات 94-86 (170 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی / امتحانات 94-86 (180 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی / امتحانات 94-86 (177 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (269 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 96 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 97 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 1778 (در 28 بسته و 7 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 348000 و با تخفیف: 261000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  261000  ریال


خرید آنلاین