بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / پارت و ساسانی / امتحانات 94-86 (179 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / پارت و ساسانی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / پارت و ساسانی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / پارت و ساسانی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / دوره اسلامی / امتحانات 94-86 (356 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / دوره اسلامی / امتحانات 95 (40 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / دوره اسلامی / امتحانات 96 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / دوره اسلامی / امتحانات 97 (40 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / ما قبل تاریخ بین النهرین / امتحانات 94-86 (180 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / ما قبل تاریخ بین النهرین / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / ما قبل تاریخ بین النهرین / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / ما قبل تاریخ بین النهرین / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / ماد و هخامنشی / امتحانات 94-86 (180 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / ماد و هخامنشی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / ماد و هخامنشی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / ماد و هخامنشی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / ماقبل تاریخ ایران / امتحانات 94-86 (180 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / ماقبل تاریخ ایران / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / ماقبل تاریخ ایران / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / ماقبل تاریخ ایران / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 93-86 (240 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 97 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 1735 (در 23 بسته و 6 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 304000 و با تخفیف: 228000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  228000  ریال


خرید آنلاین