بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی) / جامعه شناسی در ادبیات فارسی / نیمسال اول 97-94(30) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی) / جامعه شناسی در ادبیات فارسی / نیمسال اول 93(30) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی) / جامعه شناسی در ادبیات فارسی / تابستان 94(30) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی) / جامعه شناسی در ادبیات فارسی / نیمسال دوم 93(30) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی) / جامعه شناسی در ادبیات فارسی / نیمسال دوم 97-94(30) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 150 (در 5 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 30000 و با تخفیف: 27000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  27000  ریال


خرید آنلاین