بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی شهری / تاریخ معماری و شهرسازی / امتحانات 94-86 (219 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی شهری / تاریخ معماری و شهرسازی / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی شهری / تاریخ معماری و شهرسازی / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی شهری / مباحث عمومی شهرسازی ایران / امتحانات 94-86 (220 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی شهری / مباحث عمومی شهرسازی ایران / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی شهری / مباحث عمومی شهرسازی ایران / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی شهری / مبانی نظری معماری / امتحانات 94-86 (220 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی شهری / مبانی نظری معماری / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی شهری / مبانی نظری معماری / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی شهری / تحلیل فضاهای معماری و شهری / امتحانات 94-86 (219 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی شهری / تحلیل فضاهای معماری و شهری / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی شهری / تحلیل فضاهای معماری و شهری / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی شهری / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (240 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی شهری / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی شهری / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 96 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 1378 (در 15 بسته و 5 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 169000 و با تخفیف: 135000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  135000  ریال


خرید آنلاین