بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست) / ارزیابی محیط زیست / امتحانات 94-86 (240 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست) / ارزیابی محیط زیست / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست) / اکولوژی حیات وحش / امتحانات 94-86 (239 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست) / اکولوژی حیات وحش / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست) / آلودگی محیط زیست / امتحانات 94-86 (240 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست) / آلودگی محیط زیست / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست) / بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری / امتحانات 94-86 (240 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست) / بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست) / شناخت و حمایت محیط زیست / امتحانات 94-86 (239 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست) / شناخت و حمایت محیط زیست / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست) / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (268 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست) / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 1646 (در 12 بسته و 6 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 220000 و با تخفیف: 176000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  176000  ریال


خرید آنلاین