بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی (دام و طیور) / پرورش دام و طیور / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی (دام و طیور) / پرورش دام و طیور / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی (دام و طیور) / آناتومی و فیزیولوژی دام / امتحانات 94-86 (267 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی (دام و طیور) / آناتومی و فیزیولوژی دام / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی (دام و طیور) / بیوشیمی / امتحانات 94-86 (267 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی (دام و طیور) / بیوشیمی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی (دام و طیور) / تغذیه دام / امتحانات 94-86 (269 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی (دام و طیور) / تغذیه دام / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی (دام و طیور) / ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایش های کشاورزی / امتحانات 94-86 (258 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی (دام و طیور) / ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایش های کشاورزی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی (دام و طیور) / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 96 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 1511 (در 11 بسته و 6 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 231000 و با تخفیف: 185000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  185000  ریال


خرید آنلاین