بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / اخلاق و تربیت اسلامی / امتحانات 94-86 (105 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / اخلاق و تربیت اسلامی / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / ادبیات فارسی / امتحانات 94-86 (105 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / ادبیات فارسی / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / اصول / امتحانات 94-86 (105 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / اصول / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / اطلاعات عمومی / امتحانات 94-86 (105 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / اطلاعات عمومی / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / اندیشه های سیاسی غرب / امتحانات 94-86 (105 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / اندیشه های سیاسی غرب / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / تاریخ اسلام / امتحانات 94-86 (105 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / تاریخ اسلام / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / تاریخ عمومی جهان / امتحانات 94-86 (105 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / تاریخ عمومی جهان / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / تاریخ معاصر / امتحانات 94-86 (105 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / تاریخ معاصر / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / تاریخ و تمدن اسلامی / امتحانات 94-86 (104 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / تاریخ و تمدن اسلامی / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / تحولات اجتماعی و سیاسی ایران / امتحانات 94-86 (104 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / تحولات اجتماعی و سیاسی ایران / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / تفسیر قرآن / امتحانات 94-86 (178 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / تفسیر قرآن / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / تفسیر نهج البلاغه / امتحانات 94-86 (105 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / تفسیر نهج البلاغه / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / جامعه شناسی سیاسی / امتحانات 94-86 (104 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / جامعه شناسی سیاسی / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / علوم قرآنی / امتحانات 94-86 (105 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / علوم قرآنی / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / فلسفه / امتحانات 94-86 (105 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / فلسفه / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / کلام اسلامی / امتحانات 94-86 (104 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / کلام اسلامی / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / منطق / امتحانات 94-86 (104 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / منطق / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (210 تست) - قیمت: 20000 ریال

تعداد کل تست ها: 2323 (در 35 بسته و 18 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 471000 و با تخفیف: 330000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  330000  ریال


خرید آنلاین