بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / اصول و فلسفه تعلیم و تربیت / امتحانات 94-86 (205 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / اصول و فلسفه تعلیم و تربیت / امتحانات 97 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / آمار و روش تحقیق / امتحانات 93-86 (183 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / آموزش و پرورش کودکان استثنایی / امتحانات 93-86 (159 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / تکنولوژی آموزشی / امتحانات 94-86 (205 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / تکنولوژی آموزشی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / روان شناسی تربیتی / امتحانات 94-86 (203 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / روان شناسی تربیتی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / روان شناسی رشد / امتحانات 93-86 (184 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / روان شناسی رشد / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / روان شناسی شخصیت / امتحانات 93-86 (155 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / روان شناسی عمومی / امتحانات 93-86 (185 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / روان شناسی کودکان استثنایی / امتحانات 93-86 (159 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / روش ها و فنون تدریس / امتحانات 94-86 (205 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / روش ها و فنون تدریس / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره / امتحانات 93-86 (184 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت / امتحانات 94-86 (180 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / کاربرد آزمون های روانی در مشاوره / امتحانات 93-86 (155 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / مبانی مشاوره و راهنمایی / امتحانات 93-86 (181 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / مدیریت آموزشی / امتحانات 94-86 (205 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / مدیریت آموزشی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / نظریه های مشاوره و روان درمانی / امتحانات 93-86 (160 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / تعلیم و تربیت اسلامی / امتحانات 94-86 (200 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / تعلیم و تربیت اسلامی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / مقدمات برنامه یزی آموزشی و درسی / امتحانات 94-86 (205 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / مقدمات برنامه یزی آموزشی و درسی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / نظارت و راهنمایی / امتحانات 94-86 (205 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / نظارت و راهنمایی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی / امتحانات 93-86 (181 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / آموزش و پرورش تطبیقی / امتحانات 93-86 (185 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / آموزش و پرورش تطبیقی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / روان شناسی رشد 1 و 2 / امتحانات 93-86 (185 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / روشهاوفنون تدریس(ابتدایی وپیش دبستانی) / امتحانات 93-86 (183 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / مبانی و اصول آموزش و پرورش / امتحانات 93-86 (185 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (210 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 97 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی / آمار و روشهای تحقیق / امتحانات 94 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 4947 (در 39 بسته و 26 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 665000 و با تخفیف: 465000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  465000  ریال


خرید آنلاین