بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / ویروس شناسی / امتحانات 97-89 (90 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / سیستماتیک گیاهی 1 / امتحانات 91 (65 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / سیستماتیک گیاهی 2 / امتحانات 91 (35 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / رشد و نمو گیاهی / امتحانات 97-90 (60 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / پرتوزئولوژی / امتحانات 91 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / تالوفیتها / امتحانات 97-89 (120 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / تکامل / امتحانات 97-89 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / آفات و بیماری‌های گیاهی / بخش اول - فصل اول - اصول بیماری شناسی گیاهی (41 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / آفات و بیماری‌های گیاهی / بخش اول - فصل دوم - سلسله قارچ ها ( myceteae Kingdom) (38 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / آفات و بیماری‌های گیاهی / بخش اول - فصل چهارم و پنجم- ویروس های بیماری زای گیاهی و ویروئیدها و بیماری های ویروئیدی گیاهان (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / آفات و بیماری‌های گیاهی / بخش اول - فصل ششم - نماتدها و نماتدهای انگل گیاهی (21 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / آفات و بیماری‌های گیاهی / بخش اول - فصل هفتم - باکتری ها، بیماری های باکتریایی گیاهان (13 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / آفات و بیماری‌های گیاهی / بخش اول -  فصل هشتم - گیاهان انگل گل دار (13 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / آفات و بیماری‌های گیاهی / بخش دوم - فصل اول - اهمیت حشرات (12 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / آفات و بیماری‌های گیاهی / بخش دوم - فصل دوم - جلد حشرات، ساختمان و مشتقات آن (13 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / آفات و بیماری‌های گیاهی / بخش دوم - فصل سوم - مشخصات مورفولوژیک حشرات (35 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / آفات و بیماری‌های گیاهی / بخش دوم - فصل چهارم - اندام های داخلی حشرات (28 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / آفات و بیماری‌های گیاهی / بخش دوم - فصل پنجم - بیولوژی حشرات (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / آفات و بیماری‌های گیاهی / آزمون خودسنجي نیمسال اول 93-92 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / آفات و بیماری‌های گیاهی / آزمون خودسنجي نیمسال دوم 93-92 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / مبانی بیوشیمی / فصل اول - ساختار درشت مولکول های زیستی (16 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / مبانی بیوشیمی / فصل دوم - كربوهيدراتها (32 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / مبانی بیوشیمی / فصل سوم - لیپیدها (23 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / مبانی بیوشیمی / فصل چهارم - پروتئین ها (21 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / مبانی بیوشیمی / فصل پنجم - آنزیم ها (14 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / مبانی بیوشیمی / فصل ششم - اسیدهای نوکلئیک (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / مبانی بیوشیمی / فصل هفتم - ویتامین ها و کوآنزیم ها (13 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / مبانی بیوشیمی / فصل هشتم - متابولیسم و اصول بیوانرژتیک (6 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / مبانی بیوشیمی / فصل نهم - متابولیسم کربوهیدارت ها (13 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / مبانی بیوشیمی / فصل دهم - زنجیره تنفسی - چرخه کربس (12 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / مبانی بیوشیمی / فصل یازدهم - زنجیره تنفسی (انتقال الکترون و فسفریلاسیون اکسایش) (19 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / مبانی بیوشیمی / فصل دوازدهم - فتوسنتز (12 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / مبانی بیوشیمی / فصل سیزدهم - متابولیسم لیپیدها (17 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / مبانی بیوشیمی / فصل چهاردهم - متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار (10 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / مبانی بیوشیمی / فصل پانزدهم - بیوسنتز اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها (18 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زیست شناسی / شیمی 1 / نیمسال دوم 97-93 (34 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 1114 (در 36 بسته و 10 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 204000 و با تخفیف: 143000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  143000  ریال


خرید آنلاین