بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی / آسیب شناسی و فن شناسی آثار / امتحانات 94-86 (230 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی / آسیب شناسی و فن شناسی آثار / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی / فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان / امتحانات 94-86 (320 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی / فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی / مبانی نظری عکاسی / امتحانات 94-86 (227 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی / مبانی نظری عکاسی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی / مبانی نظری مرمت / امتحانات 94-86 (229 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی / مبانی نظری مرمت / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی / نقد هنری و ادبی / امتحانات 94-86 (230 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی / نقد هنری و ادبی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی / فن شناسی عکاسی / امتحانات 94-86 (230 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی / فن شناسی عکاسی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 1896 (در 14 بسته و 7 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 220000 و با تخفیف: 176000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  176000  ریال


خرید آنلاین