بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / نثرفارسی / سال های 94-86(300) - 30000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / نثرفارسی / امتحانات 95(30) - 15000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / نثرفارسی / امتحانات 96(30) - 6000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / نثرفارسی / امتحانات 97(25) - 15000ریال

تعداد کل تست ها: 385 (در 4 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 66000 و با تخفیف: 59000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  59000  ریال


خرید آنلاین