بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدیریت اجرایی / دانش مسایل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی ، و / امتحانات 94-86 (240 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدیریت اجرایی / دانش مسایل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی ، و / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدیریت اجرایی / زبان فارسی / امتحانات 94-86 (225 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدیریت اجرایی / زبان فارسی / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدیریت اجرایی / نظریه های عمومی مدیریت / امتحانات 94-86 (275 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدیریت اجرایی / نظریه های عمومی مدیریت / امتحانات 95 (35 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدیریت اجرایی / ریاضیات عمومی 1 و 2 / امتحانات 94-86 (266 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدیریت اجرایی / ریاضیات عمومی 1 و 2 / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدیریت اجرایی / استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت / امتحانات 94-86 (360 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدیریت اجرایی / استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت / امتحانات 95 (40 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدیریت اجرایی / زبان انگلیسی (گرایش MBA) / امتحانات 94-86 (800 تست) - قیمت: 45000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدیریت اجرایی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدیریت اجرایی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدیریت اجرایی / زبان تخصصی (رشته مدیریت کسب و کار) / امتحانات 95 (100 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 2721 (در 14 بسته و 8 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 310000 و با تخفیف: 248000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  248000  ریال


خرید آنلاین