بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / روش های نوین یاددهی– یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی / نیمسال اول 93 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / روش های نوین یاددهی– یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی / نیمسال دوم 97-93 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / روش های نوین یاددهی– یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / اصول بهداشت و کمک های اولیه / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / اصول بهداشت و کمک های اولیه / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / آموزش و پرورش تطبیقی / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / جامعه شناسی آموزش و پرورش / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / روان شناسی بازی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / روش های استفاده از منابع یادگیری / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / طراحی آموزش / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / مبانی برنامه ریزی درسی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / مشاوره کودک / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / آموزش ریاضی در دوره ابتدایی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / آموزش هنر در دوره ابتدایی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / تحلیل برنامه های درسی دوره ابتدایی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / روان شناسی زبان (با تاکید بر آموزش زبان فارسی) / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / فعالیت های پرورشی - اجتماعی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / روانشناسی رشد / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / روشهای آماری در علوم تربیتی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / روشهای آماری در علوم تربیتی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / روانشناسی یادگیری / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / پرورش اخلاقی - مذهبی کودک / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / پرورش اخلاقی - مذهبی کودک / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / رشد و تربیت اجتماعی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / رشد و تربیت اجتماعی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / ارزشیابی پیشرفت تحصیلی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی / روش تدریس فارسی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 1110 (در 34 بسته و 26 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 201000 و با تخفیف: 141000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  141000  ریال


خرید آنلاین