بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-آموزش ریاضی / آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش ریاضی / معادلات دیفرانسیل / امتحانات 93-89 (136 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش ریاضی / معادلات دیفرانسیل / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش ریاضی / معادلات دیفرانسیل / نیمسال دوم 94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش ریاضی / معادلات دیفرانسیل / نیمسال دوم 97-95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش ریاضی / آنالیز ریاضی 1 / امتحانات 97-89 (85 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش ریاضی / آنالیزعددی , آنالیزعددی 1 / امتحانات 97-90 (142 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش ریاضی / روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش ریاضی / روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش ریاضی / مبانی برنامه ریزی درسی / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش ریاضی / آمار و احتمال2 / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش ریاضی / طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش ریاضی / آنالیز عددی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش ریاضی / مبانی هندسه / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش ریاضی / مبانی ریاضیات / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 653 (در 15 بسته و 11 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 105000 و با تخفیف: 84000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  84000  ریال


خرید آنلاین