بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / مبانی جامعه شناسی / امتحانات 92-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / مبانی جامعه شناسی / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 / امتحانات 91-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 / نیمسال اول 97-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / تفسیر موضوعی 2 / امتحانات 97-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / تفسیر موضوعی 3 / امتحانات 97-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / عربی 2 / امتحانات 97-90 (119 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران / نیمسال دوم 92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / علوم بلاغت / نیمسال دوم 97-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / روش تحقیق / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / روش تحقیق / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / روانشناسی کودک و نوجوان / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / روانشناسی تربیتی / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / روانشناسی تربیتی / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / آشنایی با مکاتب (عقیدتی – سیاسی) / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / آشنایی با مکاتب (عقیدتی – سیاسی) / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / آشنایی با مکاتب (عقیدتی – سیاسی) / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / آشنایی با مکاتب (عقیدتی – سیاسی) / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / اصول تعلیم و تربیت / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / کلام جدید / نیمسال اول 95-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / آشنایی با کلیات علوم اسلامی (فلسفه و عرفان) / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / آشنایی با احادیث ائمه / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / تجزیه و ترکیب آیات قرآن / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / تفسیر موضوعی 1 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / قرائت و تجوید 4 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / مفردات قرآن کریم / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / سنجش و اندازه گیری / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / تولید و کاربرد مواد آموزشی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / روانشناسی عمومی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / تجزیه و ترکیب آیات قران 2 / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / روش تدریس احکام / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / فقه / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم / قرائت و تجوید 3 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 1459 (در 36 بسته و 27 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 216000 و با تخفیف: 151000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  151000  ریال


خرید آنلاین