بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / قرائت و درک متون عربی / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / کلام 2 / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / منطق 2 / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / منطق 2 / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / نحو کاربردی 3 / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / تاریخ فلسفه غرب 1 / امتحانات 97-89 (210 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 / امتحانات 97-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / زبان عربی 4 / امتحانات 97-90 (149 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / تفسیر قرآن کریم 3 / امتحانات 97-90 (60 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / معارف اسلامی در ادب فارسی / امتحانات 93-88 (420 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / معارف اسلامی در ادب فارسی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / مبادی فقه و اصول / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / روش تحقیق در علوم تربیتی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / روش تحقیق در علوم تربیتی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / مبانی برنامه ریزی درسی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / تفسیرقرآن کریم 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / اخلاقی در سیره معصومین (ع) / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / آشنایی با ادیان الهی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / تمرین صرف و نحو عربی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / علوم بلاغی 1 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / فلسفه اسلامی 3 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش دینی قرآن و عربی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / کلام جدید / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / کلیات عرفان اسلامی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی / کلام اسلامی 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 1709 (در 30 بسته و 26 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 191000 و با تخفیف: 143000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  143000  ریال


خرید آنلاین