بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-استخدامی رشته حسابداری / اصول حسابداری / بسته 1 (173 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-استخدامی رشته حسابداری / حسابداری شرکتها / بسته 1 (95 تست) - قیمت: 15000 ریال
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-استخدامی رشته حسابداری / حسابرسی / بسته 1 (44 تست) - قیمت: 15000 ریال
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-استخدامی رشته حسابداری / اقتصاد خرد / بسته 1 (60 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 372 (در 4 بسته و 4 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 65000 و با تخفیف: 58000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  58000  ریال


خرید آنلاین