بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی جنگل / بهره برداری و حمل و نقل چوب / امتحانات 94-86 (252 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی جنگل / بهره برداری و حمل و نقل چوب / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی جنگل / بهره برداری و حمل و نقل چوب / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی جنگل / جنگل شناسی و اکولوژی جنگل / امتحانات 94-86 (269 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی جنگل / جنگل شناسی و اکولوژی جنگل / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی جنگل / جنگل شناسی و اکولوژی جنگل / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی جنگل / جنگلداری و آمار و اندازه گیری جنگل / امتحانات 94-86 (265 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی جنگل / جنگلداری و آمار و اندازه گیری جنگل / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی جنگل / جنگلداری و آمار و اندازه گیری جنگل / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی جنگل / قوانین جنگل و اقتصاد جنگل / امتحانات 94-86 (265 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی جنگل / قوانین جنگل و اقتصاد جنگل / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی جنگل / قوانین جنگل و اقتصاد جنگل / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی جنگل / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی جنگل / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی جنگل / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 96 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی جنگل / درخت شناسی / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 1626 (در 16 بسته و 6 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 261000 و با تخفیف: 209000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  209000  ریال


خرید آنلاین