بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-توسعه روستایی / اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی / امتحانات 94-86 (263 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-توسعه روستایی / اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-توسعه روستایی / اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-توسعه روستایی / ترویج و آموزش کشاورزی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-توسعه روستایی / ترویج و آموزش کشاورزی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-توسعه روستایی / ترویج و آموزش کشاورزی / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-توسعه روستایی / جامعه شناسی روستایی / امتحانات 94-86 (269 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-توسعه روستایی / جامعه شناسی روستایی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-توسعه روستایی / جامعه شناسی روستایی / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-توسعه روستایی / روان شناسی اجتماعی / امتحانات 94-86 (266 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-توسعه روستایی / روان شناسی اجتماعی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-توسعه روستایی / روان شناسی اجتماعی / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-توسعه روستایی / مدیریت و تعاون روستایی / امتحانات 94-86 (269 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-توسعه روستایی / مدیریت و تعاون روستایی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-توسعه روستایی / مدیریت و تعاون روستایی / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-توسعه روستایی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (269 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-توسعه روستایی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-توسعه روستایی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 96 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 1941 (در 18 بسته و 6 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 261000 و با تخفیف: 209000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  209000  ریال


خرید آنلاین