بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / فقه استدلالی 2 / امتحانات 94-92 (200 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / مباحث اصول 1 / امتحانات 94-92 (200 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / روش تحقیق و ماخذشناسی (آموزش محور) / امتحانات 94-92 (90 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / مباحث اصول 3 / امتحانات 94-91 (104 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / مباحث اصول 2 / امتحانات 94-91 (147 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / مباحث اصول 2 / نیمسال دوم 91-90 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / مباحث اصول 2 / نیمسال اول 93-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / مباحث اصول 2 / نیمسال دوم 94-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / فقه 5 / امتحانات 94-92 (90 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / فقه 5 / نیمسال دوم 93-92 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / فقه استدلالی 3 / امتحانات 94-91 (138 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / آیات الاحکام / نیمسال دوم 91-90 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / آیات الاحکام / نیمسال دوم 94-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / آیات الاحکام / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / آیات الاحکام / نیمسال اول 93-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / آیات الاحکام / نیمسال دوم 93-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / آیات الاحکام / تابستان 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / قواعد فقه2 / نیمسال دوم 92-91 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / قواعد فقه2 / نیمسال اول 93-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / قواعد فقه2 / نیمسال دوم 94-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / قواعد فقه1 / نیمسال اول 91-90 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / قواعد فقه1 / نیمسال دوم 91-90 (29 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / قواعد فقه1 / نیمسال اول 92-91 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / قواعد فقه1 / نیمسال دوم 92-91 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / قواعد فقه1 / نیمسال دوم 94-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / قواعد فقه1 / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / اصول فقه 4 / نیمسال دوم 93-92 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / فقه 4 / نیمسال دوم 93-92 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی ارشد پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / مبادی فقه و اصول / نیمسال اول 94-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 1638 (در 29 بسته و 13 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 280000 و با تخفیف: 210000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  210000  ریال


خرید آنلاین