بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / مبانی علم سیاست / امتحانات 91-88 (239 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / مبانی علم سیاست / نیمسال اول 94-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / مبانی علم سیاست / نیمسال اول 97-95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ اروپا در قرون جدید / امتحانات 91-90 (90 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ اروپا در قرون جدید / نیمسال اول 94-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ اروپا در قرون جدید / نیمسال اول 97-95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ اروپا در قرون جدید / نیمسال دوم 97-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن / امتحانات 91-90 (60 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن / نیمسال اول 97-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن / نیمسال دوم 97-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / انقلاب مشروطیت و تحولات ایران تا انقراض قاجاریه / امتحانات 90 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / انقلاب مشروطیت و تحولات ایران تا انقراض قاجاریه / نیمسال دوم 97-91 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجار / امتحانات 91 (60 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجار / نیمسال دوم 97-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول / امتحانات 97-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تاکنون / امتحانات 97-90 (59 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا 41 هجری / امتحانات 91-90 (60 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا 41 هجری / نیمسال اول 97-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام / امتحانات 92-91 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام / نیمسال دوم 97-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ ایران از ایلامی ها وآریایی ها تا پایان هخامنشی / امتحانات 91-88 (199 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ ایران از ایلامی ها وآریایی ها تا پایان هخامنشی / نیمسال اول 97-92 (50 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ ایران از ایلامی ها وآریایی ها تا پایان هخامنشی / نیمسال دوم 97-92 (50 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه / امتحانات 97-89 (180 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 / امتحانات 91-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 / نیمسال اول 97-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ زندگانی ائمه معصومین(ع) / امتحانات 97-90 (120 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / روش تحقیق در تاریخ / امتحانات 91-88 (180 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / روش تحقیق در تاریخ / نیمسال اول 97-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / روش تحقیق در تاریخ / نیمسال دوم 97-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / شناخت و نقد منابع و ماخذ ایران بعد از اسلام / امتحانات 92-89 (150 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / شناخت و نقد منابع و ماخذ ایران بعد از اسلام / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 / امتحانات 91-89 (150 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 / نیمسال اول 94-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 / نیمسال اول 97-95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / کلیات و مبانی علم تاریخ / امتحانات 92-90 (90 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / کلیات و مبانی علم تاریخ / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / کلیات و مبانی علم تاریخ / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / مبانی تاریخ اجتماعی ایران / امتحانات 92-90 (119 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / مبانی تاریخ اجتماعی ایران / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / مبانی تاریخ اجتماعی ایران / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات سیاسی در دوره صفویان / امتحانات 91-90 (150 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات سیاسی در دوره صفویان / نیمسال اول 94-92 (50 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات سیاسی در دوره صفویان / نیمسال اول 97-95 (50 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / مبانی جامعه شناسی / امتحانات 92-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / مبانی جامعه شناسی / نیمسال اول 97-93 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ ایران در دوره ساسانیان / امتحانات 97-89 (200 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی / امتحانات 92-89 (150 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت / امتحانات 91-90 (150 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت / نیمسال اول 97-92 (50 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت / نیمسال دوم 97-92 (50 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات ایران ازانقراض قاجاریه تا کودتای 28مرداد / امتحانات 92-91 (150 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات ایران ازانقراض قاجاریه تا کودتای 28مرداد / نیمسال اول 97-93 (50 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات ایران ازانقراض قاجاریه تا کودتای 28مرداد / نیمسال دوم 97-93 (50 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات ایران در دوره سلجوقیان / امتحانات 92-89 (180 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات ایران در دوره سلجوقیان / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات در دوره حمله مغول و ایلخانان / امتحانات 91-89 (90 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات در دوره حمله مغول و ایلخانان / نیمسال اول 94-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات در دوره حمله مغول و ایلخانان / نیمسال اول 97-95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات در دوره حمله مغول و ایلخانان / نیمسال دوم 97-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات سیاسی اززوال ایلخانان تاآغازصفویان / امتحانات 92-90 (120 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات سیاسی اززوال ایلخانان تاآغازصفویان / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره افشاریان و زندیان / امتحانات 91-90 (90 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره افشاریان و زندیان / نیمسال اول 97-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره غوریان وخوارزمشاهیان / امتحانات 91-89 (150 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره غوریان وخوارزمشاهیان / نیمسال اول 97-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام ازسال227تاسقوطبغداد / امتحانات 97-90 (119 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام ازقرن هفتم تادهم هجری / امتحانات 92-91 (60 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام ازقرن هفتم تادهم هجری / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تشیع 1از آغاز قرن تا پنجم هجری / امتحانات 97-90 (120 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تشیع 2 / امتحانات 97-90 (90 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه / امتحانات 91-90 (60 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه / نیمسال اول 97-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تمدنهای مشرق زمین / امتحانات 92-88 (180 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تمدنهای مشرق زمین / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار / امتحانات 97-90 (120 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ یونان و روم / امتحانات 97-89 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تحولات سیاسی ایران ازدوسامانیان ودیلمیان وغزنویان / امتحانات 97-89 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام / امتحانات 92-90 (120 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / کلیات جغرافیا(با تکیه بر جغرافیای ایران) / امتحانات 97-90 (120 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / گاهشماری و تقویم / امتحانات 97-90 (90 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران / امتحانات 97-90 (120 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان / امتحانات 92-88 (150 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ بیزانس / امتحانات 92-89 (210 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ بیزانس / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات ایران ازوروداسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان / امتحانات 91-89 (150 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات ایران ازوروداسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان / نیمسال اول 97-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات ایران ازوروداسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان / نیمسال دوم 97-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه / امتحانات 97-90 (60 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ هنر و معماری اسلامی / امتحانات 92-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ هنر و معماری اسلامی / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی جهان دردوقرن اخیر / امتحانات 91-90 (120 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی جهان دردوقرن اخیر / نیمسال اول 97-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی جهان دردوقرن اخیر / نیمسال دوم 97-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / روان شناسی اجتماعی / امتحانات 91 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 / امتحانات 97-90 (83 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 / امتحانات 97-91 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ عثمانی و خاورمیانه / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / فلسفه تاریخ / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-تاریخ / تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی - از سال چهلم / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 7848 (در 107 بسته و 54 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 945000 و با تخفیف: 567000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  567000  ریال


خرید آنلاین