بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما / بررسی و نقد اثر سینمایی / امتحانات 94-86 (230 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما / بررسی و نقد اثر سینمایی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما / دانستنی های هنری / امتحانات 94-86 (230 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما / دانستنی های هنری / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما / فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان / امتحانات 94-86 (269 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما / فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما / مبانی نظری سینما / امتحانات 94-86 (230 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما / مبانی نظری سینما / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما / مبانی نظری هنری / امتحانات 94-86 (228 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما / مبانی نظری هنری / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما / دانستنی های تخصصی تاریخی و بینشی در هنر نمایش / امتحانات 94-86 (228 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما / دانستنی های تخصصی تاریخی و بینشی در هنر نمایش / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما / درک تصویر و خلاقیت نمایشی / امتحانات 94-86 (229 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما / درک تصویر و خلاقیت نمایشی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما / شناخت وسایل ارتباط جمعی / امتحانات 94-86 (230 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما / شناخت وسایل ارتباط جمعی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما / کارگردانی / امتحانات 94-86 (229 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما / کارگردانی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (269 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما / بازیگری / امتحانات 93-91 (59 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما / بازیگری / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 2671 (در 22 بسته و 11 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 319000 و با تخفیف: 239000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  239000  ریال


خرید آنلاین