بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین / زمین شناسی ایران / امتحانات 94-86 (230 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین / زمین شناسی ایران / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین / چینه شناسی / امتحانات 94-86 (226 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین / چینه شناسی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین / رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی / امتحانات 94-86 (225 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین / رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین / زمین شناسی زیست محیطی / امتحانات 94-86 (135 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین / زمین شناسی زیست محیطی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین / زمین شناسی اقتصادی / امتحانات 94-86 (222 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین / زمین شناسی اقتصادی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین / زمین شناسی نفت / امتحانات 94-86 (212 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین / زمین شناسی نفت / بسته 1 (878 تست) - قیمت: 45000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین / زمین شناسی نفت / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین / ژئو شیمی / امتحانات 94-86 (224 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین / ژئو شیمی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین / سنگ شناسی / امتحانات 94-86 (222 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین / سنگ شناسی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین / آب های زیرزمینی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین / دیرینه شناسی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین / زمین شناسی ساختمان / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین / زمین شناسی مهندسی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 3114 (در 23 بسته و 13 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 322000 و با تخفیف: 242000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  242000  ریال


خرید آنلاین