بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زیست شناسی دریا / اکولوژی / امتحانات 94-86 (269 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زیست شناسی دریا / اکولوژی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زیست شناسی دریا / جانور شناسی / امتحانات 94-86 (240 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زیست شناسی دریا / جانور شناسی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زیست شناسی دریا / زیست شناسی سلولی و ملکولی / امتحانات 94-86 (266 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زیست شناسی دریا / زیست شناسی سلولی و ملکولی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زیست شناسی دریا / فیزیولوژی جانوری / امتحانات 94-86 (239 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زیست شناسی دریا / فیزیولوژی جانوری / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زیست شناسی دریا / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زیست شناسی دریا / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 1434 (در 10 بسته و 5 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 205000 و با تخفیف: 174000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  174000  ریال


خرید آنلاین