بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق مدنی / بسته 1 (1000 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق مدنی / بسته 2 (1007 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق مدنی / امتحانات 93-89 (110 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / آیین دادرسی کیفری-قانون قدیم / بسته 1 (1021 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / آیین دادرسی کیفری-قانون قدیم / بسته 2 (986 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / آیین دادرسی کیفری-قانون جدید / بسته 1 (325 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / آیین دادرسی کیفری-قانون جدید / بسته 2 (332 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / آیین دادرسی مدنی / بسته 1 (1000 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / آیین دادرسی مدنی / بسته 2 (649 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق جزای عمومی / بسته 1 (700 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق جزای عمومی / بسته 2 (230 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق جزای خصوصی / بسته 1 (905 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق جزای خصوصی / بسته 2 (176 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق تجارت / بسته 1 (619 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق تجارت / بسته 2 (1135 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق تجارت / امتحانات 93-89 (80 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / اصول فقه / بسته 1 (998 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / اصول فقه / بسته 2 (338 تست) - قیمت: 45000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق اساسی / حقوق اساسی 1 (180 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق اساسی / حقوق اساسی 2 (200 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق اساسی / امتحانات 93-89 (55 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / متون فقه / بسته 1 (794 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / متون فقه / بسته 2 (546 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / اصول فقه-اصول استنباط علامه حیدری (ه) / امتحانات 93-90 (70 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری / امتحانات 93-89 (95 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی / امتحانات 93-89 (95 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / فقه - مباحث حقوقی شرح لمعه / امتحانات 93-89 (79 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق جزای عمومی و اختصاصی / امتحانات 91-89 (90 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق جزای عمومی و اختصاصی / امتحانات 93-92 (78 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 13893 (در 29 بسته و 15 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 920000 و با تخفیف: 690000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  690000  ریال


خرید آنلاین