بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / اصول ترویج کشاورزی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / اصول ترویج کشاورزی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / اصول ترویج کشاورزی / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / اصول آموزش کشاورزی / امتحانات 94-86 (269 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / اصول آموزش کشاورزی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / اصول آموزش کشاورزی / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / آموزش بزرگسالان / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / آموزش بزرگسالان / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / آموزش بزرگسالان / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / توسعه کشاورزی و عمران روستایی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / توسعه کشاورزی و عمران روستایی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / توسعه کشاورزی و عمران روستایی / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (240 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 1894 (در 17 بسته و 6 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 245000 و با تخفیف: 196000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  196000  ریال


خرید آنلاین