بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی منابع طبیعی-مرتع / اصلاح و توسعه مراتع / امتحانات 93-86 (239 تست) - قیمت: 35000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی منابع طبیعی-مرتع / جامعه شناسی روستایی / امتحانات 93-86 (238 تست) - قیمت: 35000 ریال

تعداد کل تست ها: 477 (در 2 بسته و 2 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 70000 و با تخفیف: 63000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  63000  ریال


خرید آنلاین