بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / تکثیر و پرورش ماهی / امتحانات 94-86 (214 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / تکثیر و پرورش ماهی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / اکولوژی دریاها / امتحانات 94-86 (215 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / اکولوژی دریاها / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / لیمنولوژی / امتحانات 94-86 (212 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / لیمنولوژی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / تکثیر و پرورش آبزیان / امتحانات 94-90 (98 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / تکثیر و پرورش آبزیان / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / ماهی شناسی / امتحانات 94-86 (216 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / ماهی شناسی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / اصول تغذیه آبزیان / امتحانات 94-90 (100 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / اصول تغذیه آبزیان / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / اصول تکثیر و پرورش ماهی / امتحانات 94-90 (100 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / اصول تکثیر و پرورش ماهی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / اصول روش های صید آبزیان / امتحانات 94-90 (100 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / اصول روش های صید آبزیان / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / اصول فرآوری محصولات شیلاتی / امتحانات 94-90 (74 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / اصول فرآوری محصولات شیلاتی / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان / امتحانات 94-90 (100 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / شناسایی آلات و ادوات صید / امتحانات 94-90 (74 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / شناسایی آلات و ادوات صید / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / شیمی فرآورده های شیلاتی / امتحانات 94-90 (100 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / شیمی فرآورده های شیلاتی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / میکروبیولوژی فرآورده های شیلاتی / امتحانات 94-90 (100 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / میکروبیولوژی فرآورده های شیلاتی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / هیدروبیولوژی عمومی / امتحانات 94-90 (100 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / هیدروبیولوژی عمومی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 96 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 2403 (در 31 بسته و 15 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 365000 و با تخفیف: 255000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  255000  ریال


خرید آنلاین