بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم تغذیه (الف) / تغذیه اساسی و تغذیه کاربردی / امتحانات 92-86 (408 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم تغذیه (الف) / فیزیولوژی / امتحانات 92-86 (197 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم تغذیه (الف) / بیوشیمی / امتحانات 93-86 (200 تست) - قیمت: 20000 ریال

تعداد کل تست ها: 805 (در 3 بسته و 3 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 70000 و با تخفیف: 63000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  63000  ریال


خرید آنلاین