بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی باغبانی / ازدیاد نباتات / امتحانات 94-86 (269 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی باغبانی / ازدیاد نباتات / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی باغبانی / خاک شناسی و گیاه شناسی / امتحانات 94-86 (267 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی باغبانی / خاک شناسی و گیاه شناسی / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی باغبانی / سبزیکاری و گلکاری / امتحانات 94-86 (267 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی باغبانی / سبزیکاری و گلکاری / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی باغبانی / فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی بعد از برداشت / امتحانات 94-86 (260 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی باغبانی / فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی بعد از برداشت / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی باغبانی / میوه کاری / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی باغبانی / میوه کاری / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی باغبانی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 93-86 (240 تست) - قیمت: 30000 ریال

تعداد کل تست ها: 1698 (در 11 بسته و 6 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 210000 و با تخفیف: 168000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  168000  ریال


خرید آنلاین