بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی / امتحانات 94-86 (198 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / حوزه ها و مفاهیم اساسی توسعه روستایی / امتحانات 94-86 (192 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / حوزه ها و مفاهیم اساسی توسعه روستایی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی / امتحانات 94-86 (200 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / تئوریهای برنامه ریزی و توسعه منطقه ای و... / امتحانات 94-86 (200 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / تئوریهای برنامه ریزی و توسعه منطقه ای و... / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی / امتحانات 94-86 (199 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / مردم شناسی فرهنگی / امتحانات 94-86 (184 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / مردم شناسی فرهنگی / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی / امتحانات 94-86 (200 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی / امتحانات 94-86 (184 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / نظریه های جامعه شناسی / امتحانات 94-86 (223 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / نظریه های جامعه شناسی / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / نظریه های مطالعات جوانان / امتحانات 94-86 (185 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / نظریه های مطالعات جوانان / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه‌ریزی توریسم / امتحانات 94-89 (124 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه‌ریزی توریسم / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / دانش اجتماعی مسلمین / امتحانات 94-89 (125 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / دانش اجتماعی مسلمین / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / روش تحقیق / امتحانات 94-88 (225 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / روش تحقیق / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / فلسفه اسلامی / امتحانات 94-92 (60 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / فلسفه اسلامی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 96 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 97 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 3104 (در 31 بسته و 15 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 401000 و با تخفیف: 281000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  281000  ریال


خرید آنلاین