بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زبان شناسی / دستور زبان فارسی / امتحانات 94-86 (179 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زبان شناسی / دستور زبان فارسی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زبان شناسی / دستور زبان فارسی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زبان شناسی / دستور زبان فارسی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زبان شناسی / تاریخ زبان فارسی در ایران / امتحانات 94-86 (180 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زبان شناسی / تاریخ زبان فارسی در ایران / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زبان شناسی / دروس تخصصی ویژه گرایش واژه گزینی و اصطلاح شناسی / امتحانات 94 (40 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زبان شناسی / دروس تخصصی ویژه گرایش واژه گزینی و اصطلاح شناسی / امتحانات 95 (40 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زبان شناسی / دروس تخصصی ویژه گرایش واژه گزینی و اصطلاح شناسی / امتحانات 96 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زبان شناسی / دروس تخصصی ویژه گرایش واژه گزینی و اصطلاح شناسی / امتحانات 97 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زبان شناسی / زبان شناسی / امتحانات 94-86 (460 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زبان شناسی / زبان شناسی / امتحانات 95 (50 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زبان شناسی / زبان شناسی / امتحانات 96 (50 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زبان شناسی / زبان شناسی / امتحانات 97 (50 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زبان شناسی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (60 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زبان شناسی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 97 (50 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زبان شناسی / روان شناسی یادگیری / امتحانات 96 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زبان شناسی / روان شناسی یادگیری / امتحانات 97 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زبان شناسی / دروس تخصصی رشته زبان شناسی رایانشی / امتحانات 96 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 1389 (در 19 بسته و 7 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 265000 و با تخفیف: 212000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  212000  ریال


خرید آنلاین