بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / برنامه ریزی شهری / امتحانات 94-86 (159 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / جغرافیای شهری(مبانی و ایران) / امتحانات 94-86 (159 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / جغرافیای طبیعی (مبانی و ایران) / امتحانات 94-86 (154 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / فلسفه جغرافیا / امتحانات 94-86 (149 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران) / امتحانات 94-86 (165 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / جغرافیای انسانی(مبانی و ایران) / امتحانات 93-86 (142 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / آب و هواشناسی (مبانی و ایران) / امتحانات 94-86 (160 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / آمار و احتمالات / امتحانات 94-90 (75 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار / امتحانات 94-87 (145 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) / امتحانات 94-87 (155 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 1763 (در 12 بسته و 11 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 240000 و با تخفیف: 192000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  192000  ریال


خرید آنلاین