بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / برنامه ریزی شهری / امتحانات 94-86 (159 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / برنامه ریزی شهری / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / جغرافیای شهری(مبانی و ایران) / امتحانات 94-86 (159 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / جغرافیای شهری(مبانی و ایران) / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / جغرافیای طبیعی (مبانی و ایران) / امتحانات 94-86 (154 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / جغرافیای طبیعی (مبانی و ایران) / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / فلسفه جغرافیا / امتحانات 94-86 (149 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / فلسفه جغرافیا / امتحانات 97 (10 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران) / امتحانات 94-86 (165 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران) / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / جغرافیای انسانی(شهری و روستایی) / امتحانات 93-86 (142 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / جغرافیای انسانی(شهری و روستایی) / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / آب و هواشناسی (مبانی و ایران) / امتحانات 94-86 (160 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / آب و هواشناسی (مبانی و ایران) / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / آمار و احتمالات / امتحانات 94-90 (75 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / آمار و احتمالات / امتحانات 97 (10 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار / امتحانات 94-87 (145 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) / امتحانات 94-87 (155 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 97 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / جغرافیای روستایی و عشایری / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / برنامه ریزی روستایی / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگردی / امتحانات 97 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / ژئوپلیتیک / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی / مخاطرات طبیعی و انسانی / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 2053 (در 30 بسته و 18 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 510000 و با تخفیف: 382000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  382000  ریال


خرید آنلاین