بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه الهیات و معارف اسلامی 4 / ادیان و مذاهب / امتحانات 94-86 (340 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه الهیات و معارف اسلامی 4 / ادیان و مذاهب / امتحانات 95 (35 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه الهیات و معارف اسلامی 4 / تاریخ اسلام / امتحانات 94-86 (280 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه الهیات و معارف اسلامی 4 / تاریخ اسلام / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه الهیات و معارف اسلامی 4 / تصوف و عرفان / امتحانات 94-86 (220 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه الهیات و معارف اسلامی 4 / تصوف و عرفان / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه الهیات و معارف اسلامی 4 / فرهنگ و تمدن اسلامی / امتحانات 94-86 (280 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه الهیات و معارف اسلامی 4 / فرهنگ و تمدن اسلامی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه الهیات و معارف اسلامی 4 / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 1270 (در 9 بسته و 5 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 167000 و با تخفیف: 142000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  142000  ریال


خرید آنلاین