بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مددکاری اجتماعی / روان شناسی عمومی (روان شناسی مرضی و شخصیت) / امتحانات 94-86 (190 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مددکاری اجتماعی / روان شناسی عمومی (روان شناسی مرضی و شخصیت) / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مددکاری اجتماعی / روان شناسی عمومی (روان شناسی مرضی و شخصیت) / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مددکاری اجتماعی / مبانی توان بخشی / امتحانات 94-86 (180 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مددکاری اجتماعی / مبانی توان بخشی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مددکاری اجتماعی / مبانی توان بخشی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مددکاری اجتماعی / مددکاری اجتماعی / امتحانات 94-86 (279 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مددکاری اجتماعی / مددکاری اجتماعی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مددکاری اجتماعی / مددکاری اجتماعی / امتحانات 96 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مددکاری اجتماعی / مبانی و نظریه های جامعه شناسی / امتحانات 94-86 (189 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مددکاری اجتماعی / مبانی و نظریه های جامعه شناسی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مددکاری اجتماعی / مبانی و نظریه های جامعه شناسی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مددکاری اجتماعی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مددکاری اجتماعی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 1318 (در 14 بسته و 5 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 183000 و با تخفیف: 146000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  146000  ریال


خرید آنلاین