بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی(زراعت و اصلاح نباتات) / اکولوژی / امتحانات 94-86 (195 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی(زراعت و اصلاح نباتات) / زراعت / امتحانات 94-86 (262 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی(زراعت و اصلاح نباتات) / کنترل و گواهی بذر / امتحانات 94-86 (225 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی(زراعت و اصلاح نباتات) / اصلاح نباتات / امتحانات 94-86 (197 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی(زراعت و اصلاح نباتات) / اصول مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و علف های هرز / امتحانات 94-86 (197 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی(زراعت و اصلاح نباتات) / بیوشیمی / امتحانات 94-86 (222 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی(زراعت و اصلاح نباتات) / خاک شناسی / امتحانات 94-86 (225 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی(زراعت و اصلاح نباتات) / آمار و احتمالات / امتحانات 94-86 (218 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی(زراعت و اصلاح نباتات) / ژنتیک / امتحانات 94-86 (220 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی(زراعت و اصلاح نباتات) / طرح آزمایشهای کشاورزی / امتحانات 94-86 (218 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی(زراعت و اصلاح نباتات) / فیزیولوژی گیاهان زراعی / امتحانات 94-86 (225 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی(زراعت و اصلاح نباتات) / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 2434 (در 12 بسته و 12 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 245000 و با تخفیف: 196000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  196000  ریال


خرید آنلاین