بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی / امتحانات 94-86 (219 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / اندیشه های سیاسی / امتحانات 94-86 (220 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / اندیشه های سیاسی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / اندیشه های سیاسی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / جامعه شناسی سیاسی / امتحانات 94-86 (214 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / جامعه شناسی سیاسی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / جامعه شناسی سیاسی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / مبانی علم سیاست / امتحانات 94-86 (220 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / مبانی علم سیاست / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / مبانی علم سیاست / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / تحولات سیاسی اجتماعی ایران / امتحانات 94-86 (220 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / تحولات سیاسی اجتماعی ایران / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / تحولات سیاسی اجتماعی ایران / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / جهان سوم و مسائل آن / امتحانات 94-86 (219 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / جهان سوم و مسائل آن / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / جهان سوم و مسائل آن / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / حقوق بین الملل عمومی / امتحانات 94-86 (199 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / حقوق بین الملل عمومی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / حقوق بین الملل عمومی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / نظام های سیاسی تطبیقی / امتحانات 94-86 (200 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / نظام های سیاسی تطبیقی / امتحانات 95 (19 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / نظام های سیاسی تطبیقی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / تاریخ روابط بین الملل / امتحانات 94-86 (200 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / تاریخ روابط بین الملل / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / تاریخ روابط بین الملل / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا امروز / امتحانات 94-86 (199 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا امروز / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا امروز / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / سازمان های بین المللی / امتحانات 94-86 (198 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / سازمان های بین المللی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / سازمان های بین المللی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / روش پژوهش / امتحانات 94 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / روش پژوهش / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / روش پژوهش / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / سیاست و حکومت منطقه مرتبط / امتحانات 94 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / سیاست و حکومت منطقه مرتبط / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / سیاست و حکومت منطقه مرتبط / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 2897 (در 40 بسته و 14 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 421000 و با تخفیف: 295000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  295000  ریال


خرید آنلاین