بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / تاریخ تمدن و فرهنگ ایران زمین / امتحانات 94-86 (190 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / تاریخ تمدن و فرهنگ ایران زمین / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / تاریخ تمدن و فرهنگ ایران زمین / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / تاریخ تمدن و فرهنگ ایران زمین / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / جغرافیای شهری و منطقه ای ایران / امتحانات 94-86 (155 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / جغرافیای شهری و منطقه ای ایران / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / جغرافیای شهری و منطقه ای ایران / امتحانات 96 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / جغرافیای شهری و منطقه ای ایران / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / زبان و ادبیات فارسی / امتحانات 94-86 (189 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / زبان و ادبیات فارسی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / زبان و ادبیات فارسی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / زبان و ادبیات فارسی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / تاریخ اسلام / امتحانات 94-86 (155 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / تاریخ اسلام / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / تاریخ اسلام / امتحانات 96 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / تاریخ اسلام / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / کتابداری عمومی و اطلاع رسانی / امتحانات 94-86 (105 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / کتابداری عمومی و اطلاع رسانی / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / کتابداری عمومی و اطلاع رسانی / امتحانات 96 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / کتابداری عمومی و اطلاع رسانی / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / باستان شناسی ایران / امتحانات 94 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / باستان شناسی ایران / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / باستان شناسی ایران / امتحانات 96 (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / باستان شناسی ایران / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 96 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 97 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / زبان عربی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / زبان عربی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی / زبان عربی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 1529 (در 31 بسته و 8 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 370000 و با تخفیف: 259000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  259000  ریال


خرید آنلاین